Thông tin cổ đông 2024


   Công ty có 43 cổ đông (tính đến 12/03/2022), trong đó có 01 cổ đông là Nhà nước do SCIC đại diện, 03 cổ đông người nước ngoài, còn lại là người lao động và một số cổ đông khác.

- Thông báo đại hội cổ đông 2024

- Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2024

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của ban kiểm soát 2023

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2023

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2023

- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2024

- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS 2024, mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2024 

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024

- Tờ trình phương án phát hành tăng Điều lệ và ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị

- Biên bản phiên họp đại hội cổ đông thường niên 2024

- Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2024

- Biên bản họp hội đồng quản trị (lần thứ 24 năm 2024)

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

33456

Hôm nay 29
Hôm qua 56
Tuần này 255
Tuần trước 358
Tháng này 720
Tháng trước 1651
Năm này 17475

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?