Ban tổng giám đốc

* BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

   Ông Huỳnh Khắc Nhu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

   Điện thoại: 0294 2240441

   Email: huynhnhu@trabaco.com.vn 

   Ông Hồ Quang Khải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

   Điện thoại: 0294 2240441

   Email: quangkhai@trabaco.com.vn

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?