Đại hội cổ đông

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên

Là loại hình doanh nghiệp cổ phần, Công ty tuân thủ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của BKS. Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 12/5/2022 tại trụ sở chính của Công ty. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung chính: - Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021. - Báo cáo tài chính năm 2021. - Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của BKS. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Mức thù lao và mức thưởng HĐQT, BKS và Thư ký. - Một số nội dung khác.

Tìm hiểu thêm

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

32095

Hôm nay 46
Hôm qua 59
Tuần này 46
Tuần trước 318
Tháng này 1050
Tháng trước 1547
Năm này 17213

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?