Các Phòng Nghiệp Vụ

   Phòng Tổ Chức - Hành Chính

      Ông Lê Thành Lập – Trưởng phòng

      Điện thoại: 0294 2240441. Fax: 0294 3 754484. Di động: 0918 703556

      Email: 

 

   Phòng Kế Toán – Tài Chính

      Ông Ngô Kinh Luân – Kế toán trưởng

      Điện thoại: 0294 2 240487. Fax: 0294 3 754484. Di động: 0918 265544

      Email: 

 

   Phòng Kế Hoạch – Thị Trường

      Ông Huỳnh Văn Tài – Trưởng phòng

      Điện thoại: 0294 3 852561. Fax: 0294 3 854857. Di động: 0913 891175

      Email: huynhtai@trabaco.com.vn

 

   Phòng Kỹ Thuật Nghiên Cứu – Phát Triển

      Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng

      Điện thoại: 0294 2 240492. Fax: 0294 3 754484. Di động: 0918 023942

      Email: 

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?