Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Hội đồng quản trị có 05 thành viên:

- Bà Hồng Lệ Vân – Chủ tịch

- Ông Lâm Chấn Kỳ - Phó Chủ tịch

- Ông Huỳnh Khắc Nhu – Thành viên kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Hồ San Nin – Thành viên

- Ông Hồ Quang Khải – Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc

HĐQT ủy nhiệm Thư ký Công ty tiếp nhận thông tin thông qua:

Email: huynhxuyen@trabaco.com.vn

Điện thoại: 02943 852561 và 0918 703257

Ban kiểm soát có 03 thành viên:

- Ông Đặng Anh Tuấn – Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên

Liên hệ BKS:

Email: datuan05@gmail.com

 

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?