Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
173447
Liên kết website
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021
1
THÔNG TIN TÀI CHÍNH

ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Thông Báo Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (Trang 1)
Thông Báo Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (Trang 2)
Tờ Trình "Về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh"
Xem tất cả

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quy chế quản trị trình ĐHCĐ năm 2020
Quy chế quản trị tài chính trình ĐHCĐ năm 2020
Quy chế hoạt động HĐQT trình ĐHCĐ năm 2020
Xem tất cả

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020
Xem tất cả