Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
156903
Liên kết website
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

1/ Thư mời dự ĐHCĐ 2021

2/ Chương trình Đại hội

3/ Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 và Kế hoạch 2021

4/ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

5/ Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2025

6/ Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020

7/ Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020

8/ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

9/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2021

10/ Dự thảo điều lệ công ty sửa đổi

11/ Tờ trình thông qua Điều lệ và quy chế quản trị

12/ Quy chế bầu cử

13/ Quy chế hoạt động của HĐQT theo Luật DN 2020

14/ Quy chế nội bộ về Quản trị DN theo Luật DN 2020

 

-