Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
161265
Liên kết website
TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH THAN HOẠT TÍNH
Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra hàm lượng tro của than hoạt tính

D 2866-94 (Reapprove 1999)

Standard Test Method For Total Ash of Activated Carbon

D2866-94

Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra hàm lượng tro của than hoạt tính

1    Scope.

1.1  This test method describes a procedure for the determination of total ash content of activated carbon.  

1.2  This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine  the applicability of regulatory limitations prior to use

2. Referenced documents

  2.1 ASTM Standard

  D 2867 Test Method for Moisture in Activated Carbon

  E 177 Practice for use of the terms of precision and Bias in ASTM Test Method

 

E 691 Practice for conducting an Interlaboratory Study to Determine Precision of Test Method.

 3. Summary of Test Method

  3.1 An accurately weighed sample of dried of activated carbon is placed in controlled-temperature muffle furnace for the period of several hours. When constant weight has been achieved, the crucible is cooled to ambient temperature in a desiccator and reweighed. The weight of the ashed carbon is expressed as a percentage of the weight of original carbon sample.

4. Significance and Use  

   4.1 In specific end uses, the amount and composition of the ash may influence the capabilities and certain desired properties of activated carbon.

5. Apparatus and Materials

   5.1 Muffle Furnace, having air circulation, capable of temperature regulation of ± 25 0C at 650 0C

   5.2 High-Temperature Crucible, high-form

   5.3 Analytical balance, having a sensitivity of 0.1 mg

   5.4 Desiccator

   5.5 Oven, force-air circulation, capable of temperature regulation between 145-155 0C

6. Procedure

  6.1 Ignite the crucible (cốc nung) in the muffle furnace at 650 ± 25 0C for 1h. Place the crucible in the desiccator. Cool to room temperature and weigh to the nearest 0.1 mg.

  6.2 Dry an adequate sample of activated carbon to constant weight at 150 ± 5 0C( 3 hours is usually sufficient)

   NOTE 1-Some carbon can ignite spontaneously (tự phát) at 150 0C. in this case, moist carbon should be used with a correction for moisture(in accordance with Method D 2687) applied in the calculation. In this case, the ashing should be started in a cold muffle furnace.

   6.3 Weigh out to the nearest 0.1mg sufficient dried activated carbon, so that the estimated amount of the ash will be 0.1 g to the ignited crucibles and place the crucible in the furnace at 650 ± 25 0C. Ash will require from 3 to 16 hours, depending on the size and the type of activated carbon. Ashing can be considered complete when constant weigh is achieve.

   6.4 Place the crucible in the desiccator and allow to cool to room temperature. After the sample has cooled in the desiccator, admit air slowly to avoid loss ash from the crucible. Weigh to the nearest 0.1 mg.

7. Calculation

   7.1 Calculate the ash content as follows:

Total Ash, % = [(D-B)/ C-B)] x 100      (1)

 Where:

  B = weight of crucible, g

  C = weight of crucible plus original sample, g, and

  D  = weight of crucible plus ashed sample, g

8. Precision and Bias

  8.1 Precision

  8.1.1 Interlaboratory Test Program-An interlaboratory study was run in which representative sample of three types of activated carbon (coconut-shell base (A), coal-based (B), and wood-based (C) were tested for ash content by six laboratories with each laboratory making three observation of each activated carbon type over three days. Practice E 691 was followed for the design and analysis of the data.

   8.1.2 Test Result-The precision information given in Table 1 in units of measurement (percent minus weigh ash content) is for the comparison of two test results, each of which is the average of three test determination.  

1. PHẠM VI

   1.1 Phương pháp kiểm tra này mô tả quy trình xác định tổng hàm lượng tro của than hoạt tính

   1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến các vấn đề an toàn, nêu có thì chỉ liên quan đến cộng dụng của nó . Người sử dụng có trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn toàn thích hợp, bảo vệ sức khỏe và đưa ra giới hạn phù hợp trước khi sử dụng.

 

 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  2.1 Tiêu chuẩn ASTM

   D 2867 Phương pháp kiểm tra độ ẩm than hoạt tính

   E 177 Phương pháp sử dụng các thuật ngữ độ chính xác và chênh lệch trong phương pháp kiểm tra ASTM

   E 691 Phương pháp hướng dẫn nghiên cứu thí nghiệm nội bộ nhằm xác định độ chính xác của phương pháp kiểm tra.

3.TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

   Đặt một mẫu than hoạt tính khô đã cân sẵn vào lò nung trong nhiều giờ. Khi thu được một trọng lượng không đổi, làm nguội cốc nung trong bình hút ẩm và cân lại. Trọng lượng than hóa tro được biểu thị bằng % trọng lượng ban đầu.

 

 

4. Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG

   Trong trường hợp sử dụng cụ thể, số lượng và thành phẩm tro có thể ảnh hưởng đến các đặc tính mong muốn nào đó của than hoạt tính

 

5. THIẾT BỊ

   5.1 Lò nung, có khí lưu thông, có thể điều chỉnh nhiệt độ ± 25 0C ở 650 0C

 

   5.2 Cốc nung chịu nhiệt.

   5.3 Cân phân tích có độ nhạy 0,1 g

 

   5.4 Bình hút ẩm

   5.5  Lò nung có thông khí, có thể điều chỉnh nhiệt độ giữa 145-155 0C

6. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

   6.1 Đốt cốc nung trong lò nung ở nhiệt độ 650 ± 25 0C  trong 1 giờ. Đặt cốc vào bình hút ẩm, làm nguội bằng nhiệt độ trong phòng và cân một lượng độ chính xác 0,1 mg

   6.2 Làm khô mẫu than hoạt tính đó ở nhiệt độ  150 ± 5 0C cho đến khi thu được một trọng lượng không đổi (thông thường 3 giờ là đủ)

  Chú ý 1: một số than có thể tự cháy ở 150 0C. nhưng trong trường hợp này nên sử dụng carbon ẩm cùng với sự điều chỉnh độ ẩm (phù hợ với phương pháp D 2867) được áp dụng trong tính toán. Ở đây, nên bắt đầu đốt tro trong lò nung kín.

 

   6.3  Cân một lượng than hoạt tính khô(độ chính xác 0,1 g) để mà lượng tro ước tính sẽ là 0,1 g khi cho vào cốc nung và đặt cốc nung vào lò ở nhiệt độ 650 ± 25 0C. Tro sẽ cần 3-16 giờ, phụ thuộc vào kích cỡ và loại than hoạt tính.  Tro được xem là hoàn tất khi thu được khối lượng không đổi.

 

   6.4 Đặt cốc nung vào bình hút ẩm và để nguội bằng nhiệt độ phòng. Sau khi mẫu vừa nguội trong bình hút ẩm, từ từ cho không khí vào tránh để tro bay. Cân lượng độ chính xác gần bằng 0,1 g

7.  TÍNH TOÁN

   7.1 Tính hàm lượng tro:

Tổng hàm lượng tro( %) = [(D-B)/ C-B)] x 100     

Trong đó,

B = trọng lượng cốc nung

C = trọng lượng của cốc và mẫu ban đầu

D = trọng lượng của cốc và mẫu hóa tro.

 

8. ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ CHÊNH LỆCH

    8.1 Độ chính xác

         8.1.1 Chương trình kiểm tra trong phòng thí nghiệm nội bộ - Nghiên cứu nội bộ thực hiện trên mẩu đại diện của 3 loại than hoạt tính, trong đó kiểm tra hàm lượng tro của mẫu đại diện 3 loại than (dạng gáo Dừa (A), dạng than đá(B), dạng gỗ (C)) trong 6 phòng thí nghiệm.  Mỗi phòng thí nghiệm quan sát 3 lần đối với mỗi loại than hoạt tính trên 3 ngày.  Dữ liệu thiết kế và phân tích theo Phương pháp E 691

         8.1.2 Kết quả kiểm tra- Số liệu chính xác nêu trong bảng 1 với các đơn vị đo lường  (%- trọng lượng hàm lượng tro) được dùng để so sánh 2 kết quả kiểm tra, mỗi kết quả là trung bình của 3 lần test.

 

 

Bảng 1- Độ Chính xác

   

Nguyên liệu

A

B

C

Trung bình giá trị kiểm tra
95% giới hạn lặp lại

( trong phòng thí nghiệm)      
95% giới hạn thực hiện lại

(Giữa 2 phòng thí nghiệm)

7.74
0.27

0.41

1.88
0.22

0.54

4.61
0.22              

0.48

 

 Table 1 Precision    

Material

A

B

C

Average Test Value
95% Repeatability Limit

(with Laboratory)      
95 % Reproducibility Limit

(Between Laboratories)

7.74
0.27

0.41

1.88
0.22

0.54

4.61
0.22              

0.48

 

CÁC TIN KHÁC:
Quyết định công nhận Vilas 1268 và các phép thử 5/5/2021 9:19:32 AM
Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra độ cứng của than hoạt tính 7/12/2015 4:05:11 PM
Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra tỷ trọng của than hoạt tính 7/12/2015 4:04:30 PM
Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra Iodine của than hoạt tính 7/12/2015 4:03:56 PM
Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra độ ẩm trong than hoạt tính 7/12/2015 4:03:21 PM
Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra phân bố cỡ hạt của than hoạt tính 7/12/2015 4:02:47 PM
Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra độ pH của than hoạt tính 7/12/2015 4:02:08 PM
Phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra hấp phụ Carbon Tetrachloride của than hoạt tính (CTC hay CCL4) 7/12/2015 4:01:18 PM
1