Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRÀ BẮC

            Số : 01/TTr.HĐQT              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Trà Vinh, ngày    tháng  4  năm 2020

 

 TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận năm 2019

 

 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày    tháng   năm 2020 về việc thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2019, ...

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung sau :

* Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

- Lợi nhuận trước thuế                                     :   15.129.290.678  đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành         :      1.557.840.363 đồng 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại            :           83.849.836 đồng

- Lợi nhuận còn lại để phân phối                    :   13.487.600.479 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (23,42%)             :      3.159.250.428 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,00%)     :      1.348.760.048 đồng

+ Trích thưởng Ban điều hành (0,29%)              :           38.787.203 đồng

                                                                           + Chi trả cổ tức cho cổ đông (66,29%)          :      8.940.802.800 đồng  

- Tỉ lệ cổ tức 2019 trên vốn điều lệ :   12%/năm

- Hình thức chia cổ tức : bằng tiền 12%

- Thời gian trả cổ tức năm 2019 chậm nhất đến quý 4/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng kính chào ./.

                                  

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS;

-Cổ đông;

-Lưu 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

HUỲNH KHẮC NHU

 

        

 

CÁC TIN KHÁC:
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 6/5/2020 3:45:40 PM
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020 6/5/2020 4:00:36 PM
Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 6/5/2020 4:02:56 PM
Tờ trình thông qua điều lệ và các quy chế quản trị năm 2020 6/5/2020 3:39:24 PM
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 6/5/2020 3:19:20 PM
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020 6/5/2020 9:04:22 AM
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 & kếch hoạch năm 2020 6/5/2020 8:55:11 AM
1