Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRÀ BẮC 

              Số : 03/TTr.HĐQT                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Trà Vinh, ngày    tháng  4  năm 2020 

 

  

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

 

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày    tháng   năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua vấn đề sau :

Đề xuất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 theo danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố trên cơ sở xem xét, lựa chọn những đơn vị kiểm toán có chất lượng, phí kiểm toán hợp lý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng kính chào ./.

               

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS;

-Cổ đông;

-Lưu 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

HUỲNH KHẮC NHU

 

 

 

                                                       

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 6/5/2020 3:49:57 PM
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020 6/5/2020 4:00:36 PM
Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 6/5/2020 4:02:56 PM
Tờ trình thông qua điều lệ và các quy chế quản trị năm 2020 6/5/2020 3:39:24 PM
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 6/5/2020 3:19:20 PM
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020 6/5/2020 9:04:22 AM
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 & kếch hoạch năm 2020 6/5/2020 8:55:11 AM
1