Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRÀ BẮC 

             Số : 04/TTr.HĐQT                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Trà Vinh, ngày    tháng  4  năm 2020

 

 TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị

kiêm Tổng Giám đốc công ty

 

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày …. tháng .. năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty trong năm tài chính 2020, vì những lý do sau:

- Quản trị công ty theo cơ chế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty trong nhiều năm được áp dụng có hiệu quả và vận hành theo đúng Điều lệ công ty quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Ban Giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.

- Không có xảy ra tình trạng lợi dụng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị để quyết định những vấn đề liên quan đến lợi ích cho Ban Điều hành sai quy định.

- Hiện nay nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT chỉ còn 01 năm nữa kết thúc, nhân sự quản lý Công ty còn thiếu, chưa có nhân sự phù hợp để thực hiện tách chức danh Chủ tịch và Tổng Giám đốc, Công ty đã có kế hoạch đào tạo, quy hoạch chức vụ Tổng giám đốc để hướng đến thực hiện việc tách chức danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời gian gần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng kính chào ./.

        

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS;

-Cổ đông;

-Lưu 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

HUỲNH KHẮC NHU

 

                                                       

 

CÁC TIN KHÁC:
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 6/5/2020 3:49:57 PM
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 6/5/2020 3:45:40 PM
Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 6/5/2020 4:02:56 PM
Tờ trình thông qua điều lệ và các quy chế quản trị năm 2020 6/5/2020 3:39:24 PM
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 6/5/2020 3:19:20 PM
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020 6/5/2020 9:04:22 AM
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 & kếch hoạch năm 2020 6/5/2020 8:55:11 AM
1