Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020
Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020
Tờ trình thông qua điều lệ và các quy chế quản trị năm 2020
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 & kếch hoạch năm 2020
1