Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Thư mời tham dự ĐHCĐ năm 2020

     

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRÀ BẮC 

 Số : 01/TM-HĐQT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 Trà Vinh, ngày 01 tháng 6  năm 2020

 

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Kính gởi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Trà Bắc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Trà Bắc :

1. Thời  gian tổ chức đại hội : lúc 7 giờ 30 ngày  12  tháng 6 năm 2020 (Thứ  sáu )

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Trà Bắc (216, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

3. Nội dung :

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng năm 2020

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

- Phân phối lợi nhuận năm 2019; thù lao HĐQT, BKS năm 2020; chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020; nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; sửa đổi Điều lệ công ty; thông qua các quy chế quản trị công ty.

- Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác (nếu có)

4. Trong trường hợp tham dự hoặc không tham dự, Quý cổ đông vui lòng gởi hoặc Fax trực tiếp “Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự” (gởi kèm theo) đến công ty hạn chót 17 giờ ngày 10/6/2020  theo địa chỉ sau :

Công ty Cổ phần Trà Bắc

216 - Bạch Đằng - phường 4 - thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0294.2240.441            Fax : 0294.3754.484

5. Các tài liệu liên quan đến đại hội xem tại website : www.trabaco.com.vn

Lưu ý: Vì nội dung Điều lệ sửa đổi và các quy chế quản trị quá dài, không đủ thời gian trình bày tại đại hội, đề nghị quý cổ đông và đại biểu tham dự đại hội vui lòng nghiên cứu trước văn bản tại website công ty để đóng góp ý kiến tại đại hội.

6. Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Hồ Quang Khải , điện thoại : 0918.439.169

Công ty Cổ phần Trà Bắc  trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

HUỲNH KHẮC NHU