Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015

Qúy cổ đông vui lòng bấm vào đây để xem thư mời đại hội

Dưới đây là tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015:

( Bấm vào liên kết xem file đính kèm )

   - Chương trình đại hội

   - Báo cáo thường niên 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015

   - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014

   - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

   - Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị 2014

   - Bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

CÁC TIN KHÁC:
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 5/12/2016 8:44:03 AM
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013 5/14/2013 10:11:28 AM
Thông Báo Rút khỏi Danh sách Công ty Đại chúng 6/27/2011 3:37:02 PM
1