Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013

Xin vui lòng bấm vào đây để xem thư mời đại hội

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013:

( Bấm để xem file đính kèm )

   - Chương trình đại hội

   - Báo cáo 2012, kế hoạch 2013

   - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012

   - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, CT HDQT kiêm TGD

   - Tờ trình thù lao HDQT 2013

   - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

.

.

.

.

CÁC TIN KHÁC:
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 5/12/2016 8:44:03 AM
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 5/5/2016 10:22:47 PM
Thông Báo Rút khỏi Danh sách Công ty Đại chúng 6/27/2011 3:37:02 PM
1