Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
MÔ HÌNH TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ Phần Trà Bắc

-Đại hội đồng cổ đông:
      Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có trách nhiệm bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ công ty.
 
-Hội đồng Quản trị:
      Hội đồng Quản trị (HĐQT) là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm. Các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT.  
HĐQT có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những quyền thuộc về ĐHĐCĐ.   
     Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2020):
          + Ông Huỳnh Khắc Nhu :  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
          + Ông Lâm Chấn Kỳ      :  Phó chủ tịch HĐQT;
          + Ông Hồ Quang Khải   :  Ủy viên HĐQT;
          + Ông Hồ San Nin         :  Ủy viên HĐQT;
          + Bà Hồng Lệ Vân         :  Ủy viên HĐQT;
     
     Trong đó: Ông Lâm Chấn Kỳ và ông Hồ San Nin là thành viên độc lập, không tham gia điều hành.

-Ban kiểm soát:
     Ban kiểm soát là tổ chức có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm do ĐHĐCĐ bầu ra và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.                
     Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020):
          + Ông Đặng Anh Tuấn             :   Trưởng ban;
          + Ông Phạm Nhật Quang         :   Ủy viên;
          + Bà Võ Thị Cẩm Tú                :    Ủy viên.
  
-Ban Quản lý điều hành:
     Ban quản lý điều hành của Công ty gồm có một Tổng Giám đốc Công ty, hai Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng công ty, trưởng các Phòng nghiệp vụ, quản đốc các phân xưởng và giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc.
Tổng Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phó tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty.