Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
173429
Liên kết website
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển.

  -Công ty Cổ phần Trà Bắc (tỉnh Trà Vinh) lần đầu tiên được thành lập vào ngày 15/10/1988 theo quyết định số 241/QĐ.UBT của chủ tịch UBND tỉnh Cửu Long với tên gọi là Xí nghiệp Dầu Thực Vật Cửu Long (hạch toán độc lập-trực thuộc Công ty Cây Có dầu Cửu Long)

                                         
                                  Ngành, nghề kinh doanh: Chuyên sản xuất kinh doanh dầu dừa lọc sấy.
                
  -Ngày 22/12/1992 theo quyết định số 611/QĐ.UBT của chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đổi tên  Xí nghiệp Dầu Thực Vật Cửu Long thành Xí nghiệp Dầu Thực Vật Trà Vinh do tỉnh Cửu Long tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.
                
  -Ngày 31/10/1995 liên doanh một phần với Công ty Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc ( thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam) thành lập Công ty liên doanh Trà Bắc theo quyết định số: 1173.QĐ/TCCBĐT ngày 30/10/1995 do Bộ trưởng Công nghiệp nặng,  ký ngày 11/01/2001 chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định đổi tên thành Công TNHH Than hoạt tính Trà Bắc, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
                
  -Ngày 20/7/1996 Xí nghiệp Dầu Thực Vật  Trà Vinh đổi tên thành Công ty Chế biến dừa Trà Vinh theo quyết định số 990/QĐ.UBT của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh bổ sung kinh doanh thêm một số mặt hàng: Xơ dừa, Mùn dừa, Nông sản xuất khẩu, phân bón các loại...
                
  -Ngày 08/8/2002 sau khi thanh lý hợp đồng liên doanh và nhận chuyển giao vốn từ Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh quyết định số 42/2002/QĐ.UBT về việc sáp nhập Công ty TNHH Than hoạt tính Trà Bắc và đổi tên Công ty Chế biếndừa thành Công ty Trà Bắc tỉnh Trà Vinh.

  -Ngày 12/4/2005 va ngày 03/12/2005 thực hiện Quyết định số: 523.QĐ-CTT và Quyết định số: 2509/QĐ-UBT của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc cổ phần hóa và phê duyệt phương án Cổ phần hóa Công ty Trà Bắc tỉnh Trà Vinh.

                                                         
  -Ngày 19/4/2006 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Trà Bắc đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh các năm tới, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.


                                            


  -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần :
           Số: 2100266310 -  Đăng ký lần đầu, ngày 27/4/2006
           Đăng ký thay đổi lần thứ :06, ngày 20/5/2010
    Do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và  Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp


vondieule.jpg
vondieulehiennay.jpg